انتظار کاشان در داشتن سایت تولید بیودارها

1400/08/13

آنچه در این اطلاعیه میخوانید:سالهای پیش رو، سالهای به کمال رسیدن دانش زیست فناوری در تمام زمینه های خود خواهد بود زندگی ما را متحول خواهد کرد درمان را آسانتر و زندگی را بدون درد و رنج تر خواهد کرد.

انتظار کاشان در داشتن سایت تولید بیودارها
انتظار کاشان در داشتن سایت تولید بیودارها

شاید باور این موضوع سخت باشد که راهی بجز تسلیم شدن در برابر رشد و کمال علم بیوتکنولوژی نداشته باشیم با چنان سرعتی زندگی و باورهای کهنه ما را تغییر میدهد که نسل آینده نزدیک، دیگر به نسل ما بعنوان نسلی ابتدایی نگاه خواهند کرد سالهای پیش رو، سالهای به کمال رسیدن دانش زیست فناوری در تمام زمینه های خود خواهد بود زندگی ما را متحول خواهد کرد درمان را آسانتر و زندگی را بدون درد و رنج تر خواهد کرد.

دیگر آنچه برای ما امروز بیماریهای سخت شناخته می شود وجود نخواهد داشت کشاورزی ما تغییر خواهد کرد و کشورهایی در دنیا ارجمند خواهند بود که در علم زیست فناوری حرفی برای گفتن داشته باشند اقتصاد دنیا تحت تاثیر این رشته متحول خواهد شد و به بلوغ خواهد رسید تصور میشود که جهان بینی افراد تحت تاثیر رشد علم و دانش، در حال تغییر است و شاید علم و دانش راه رسیدن ما به آرمان شهر واقعی در پیش رو باشد.