درمان و گردشگری درمان با آینده ای روشن

1400/08/13

آنچه در این اطلاعیه میخوانید:هدایت بیمار برای دریافت خدمات پزشکی مفید و ارائه خدمات آسان درمان و در دسترس با وجود دنیای دیجیتال دور از انتظار نیست باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.

درمان و گردشگری درمان با آینده ای روشن
درمان و گردشگری درمان با آینده ای روشن

ما تمام سعی خود را در این زمینه برای هدایت بیمار و دریافت خدمات پزشکی و ارائه خدمات آسان درمان و در دسترس با وجود دنیای دیجیتال را دور از انتظار نمیدانیم باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد. در شهر کاشان وجود بسیار بالای تعداد پزشکان و کادر پیراپزشکی سبب شده که پتانسیل خوبی ایجاد شود که با برنامه ریزی و مدیریت آنها می شود خدماتی را بصورت مجازی و شبانه روزی  برای تمام متقاضیان برنامه ریزی کرد. البته بغیر از شهر کاشان از مناطق دیگر هم میتوان بیماران را بسوی کاشان برای گرفتن خدماتی درمانی هدایت کرد برای این کار لازم است که گردشگری درمان و زیر ساخت های مربوطه مهیا گردد مسوولین مربوطه هم باید به کمک بخش خصوصی بیایند تا نتیجه مطلوب حاصل شود همچنین فعالیت در گردشگری درمان باعث افزایش رقابت در زمینه درمان و بالا رفتن کیفیت درمان می شود.