سرمایه گذاری آسان و تضمین شده

1400/08/13

آنچه در این اطلاعیه میخوانید:مدیر اقتصادی شرکت آرانا گفت؛ مشارکت و سرمایه گذاری در بخش های مختلف پروژه های شرکت "آرانا" ممکن است و سعی ما بر این است که همکاری سازنده بین سرمایه گذار و شرکت آرانا وجود داشته باشد.

سرمایه گذاری آسان و تضمین شده
سرمایه گذاری آسان و تضمین شده

مدیریت اقتصادی شرکت "آرانا" در ادامه سخنان خود اینطور گفت؛ سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های تعریف شده ما براساس درک متقابل بین مجموعه آرانا و سرمایه گذار صورت می گیرد البته ما نگاهی مشخص و دقیق برای انتخاب سرمایه گذار داریم و سعی بر این است که سرمایه گذار با اطمینان از آینده سرمایه گذاری و آرامش خاطر، مشارکت و سرمایه گذاری خود را انجام دهد.

در پروژه ها سعی می کنیم نه تنها با استفاده از راهکارهای حقوقی و بانکی موجود سرمایه گذاری را ضمانت کنیم بلکه به اندازه و میزان سرمایه گذاری انجام شده، سرمایه گذار در همان بخشی که سرمایه گذاری می کند را، بعنوان ضمانت در اختیار داشته باشد. در زمینۀ مشارکت، ایشان اضافه کردن که مشارکت در پروژه ها هم ممکن است اما در بخش های مختلف پروژه بصورت خاص آن بخش صورت می گیرد و هر مورد بصورت جداگانه باید بررسی و توافق گردد و در کل براساس اولویت های تعیین شده صورت می گیرد.