مشاورین آرانا

Ph.D. Omelianenko Maxim

Ph.D. Omelianenko Maxim

دانش آموخته معماری از دانشگاه معماری کیف

نظارت بر مطالعات، تهیه و تکمیل فاز صفر و یک معماری مجتمع "آرانا"

مهندس ایرینا لاپاتین

مهندس ایرینا لاپاتین

Biomedical Systems & Technologies, Russian MIRA&MIET

مشاور مجتمع صنایع زیست فناوری درّین در زمینه بیودارها در روسیه