مشاورین آرانا

Ph.D. Omelianenko Maxim

Ph.D. Omelianenko Maxim

دانش آموخته معماری از دانشگاه معماری کیف

نظارت بر مطالعات، تهیه و تکمیل فاز صفر و یک معماری مجتمع "آرانا"