تحقیق و توسعه زیست فناوری

جایگاه تحقیق و توسعه در برنامه های پیش روی ما

جایگاه تحقیق و توسعه در برنامه های پیش روی ما

1400/08/13

تحقیق و توسعه در تمام علوم، نیروی محرکه و پیش برنده است در زیست فناوری هم همینطور، دانش پزشکی زمانی رشد خود را مدیون پیشرفت ریاضی، شیمی و فیزیک بود اما اینده پیش رو مربوط به زیست فناوری و نانو تکنولوژیست.

ادامه خبر