چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

در حال حاضر زیست فناوری نقش بسیار پررنگی در صنایع نساجی دارد و در آینده نزدیک این نقش پررنگ تر خواهد شد فعالیت ما در این رشته محدود به آن بخشی است که در علوم پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد مثلا الیافی که با کمک آنها، دیواره و ساختارعروق مصنوعی تولید میشود و ......

کد امنیتی