شرکت های رشد یافته

شرکت‌های رشدیافته همکار با شرکت توسعه پژوهش و تولید آرانا می‌توانند از مزایای زیر استفاده کنند:

  • حضور در شبکه نوآورانه و فناورانه منطقه‌ای و ملی
  • بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی مرکز مانند تشکیل شبکه‌های همکاری و هم‌افزایی با شرکت‌های دیگر
  • بهره‌مندی از برند مرکز
  • حضور مرکز به عنوان طرف قرارداد با سایر سازمان‌ها و ارجاع قرارداد به شرکت‌ها
  • بهره‌مندي از فرصت بازديد و تعامل با مقامات داخلي و هيات‌هاي خارجي مهمان مرکز
  • حمایت از حضور در نمایشگاه‌های تجاری داخلی و خارجی
  • و…