شرکت های فناور نوپا

«شرکت توسعه پژوهش و تولید آرانا» از طریق سازوکار مرکز رشد واحدهای فناوری برای کارآفرینان و واحدهای کوچک و نوپا که با تکیه بر دانش، تخصص و فناوری دارای ایده‌های قابل تجاری شدن هستند، مشاوره‌، خدمات و تجهیزات مناسب برای رشد و ارتقا را ارائه می‌دهد. آنها را برای حضور مستقل و موثر در صحنه فناوری آماده می‌کند.

شرکت های فناور نوپا طی دوره همکاری، با استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی، در راه دستیابی به دانش فنی و آمادگی برای تولید محصول یا خدمات، تلاش خواهند کرد. در این دوره، این مرکز علاوه بر ارائه امکانات و خدمات پشتیبانی، بر روند پیشرفت این شرکت های فناور نوپا نظارت و هدایت خواهد داشت.

ارائه‌ی خدمات تخصصی، محیط استقرار، امکانات جانبی و وجود شبکه گسترده همکاران(خصوصی و دولتی)، بخشی از مزایای ویژه‌ی برنامه خدمات شرکت توسعه پژوهش و تولید آرانا است.