جایگاه تحقیق و توسعه در برنامه های پیش روی ما

1400/08/13

آنچه در این اطلاعیه میخوانید:تحقیق و توسعه در تمام علوم، نیروی محرکه و پیش برنده است در زیست فناوری هم همینطور، دانش پزشکی زمانی رشد خود را مدیون پیشرفت ریاضی، شیمی و فیزیک بود اما اینده پیش رو مربوط به زیست فناوری و نانو تکنولوژیست.

جایگاه تحقیق و توسعه در برنامه های پیش روی ما
جایگاه تحقیق و توسعه در برنامه های پیش روی ما

در هر رشته ای که بشر وقت و سرمایه هزینه کرده است نتیجه گرفته است توجه بشر به علم زمانی از روی کنجکاوی، زمانی از روی نیاز و گاهی هم روح تعالی خواه، انسان را به طرفی سوق داده است که جذابیت درونی برای انسان داشته و این تمایل به فتح بلندی های علم، باعث تحقیق و به دنبال توسعه را به همراه داشته است. تحقیق و توسعه در تمام علوم، نیروی محرکه و پیش برنده است در زیست فناوری هم همینطور، دانش پزشکی زمانی رشد خود را مدیون پیشرفت ریاضی، شیمی و فیزیک بود اما آینده پیش رو مربوط به زیست فناوری و نانو تکنولوژیست.