سرمایه گذاری و مشارکت

سرمایه گذاری آسان و تضمین شده

سرمایه گذاری آسان و تضمین شده

1400/08/13

مدیر اقتصادی شرکت آرانا گفت؛ مشارکت و سرمایه گذاری در بخش های مختلف پروژه های شرکت "آرانا" ممکن است و سعی ما بر این است که همکاری سازنده بین سرمایه گذار و شرکت آرانا وجود داشته باشد.

ادامه خبر