سایر زمینه ها

جایگاه ورزش و فعالیت های فرهنگی در شرکت ما

جایگاه ورزش و فعالیت های فرهنگی در شرکت ما

1400/08/13

در چهارچوب قانون، فعالیت های ورزشی و فرهنگی در آینده می تواند در این شرکت تحت پوشش باشد.

ادامه خبر