جایگاه ورزش و فعالیت های فرهنگی در شرکت ما

1400/08/13

آنچه در این اطلاعیه میخوانید:در چهارچوب قانون، فعالیت های ورزشی و فرهنگی در آینده می تواند در این شرکت تحت پوشش باشد.

جایگاه ورزش و فعالیت های فرهنگی در شرکت ما
جایگاه ورزش و فعالیت های فرهنگی در شرکت ما

فعالیت های ورزشی به شکل گسترده ای در بخش گردشگری و کویرگردی ما مورد توجه است و ما همزمان با انجام فعالیت های گردشگری در عمل، فعالیت ورزشی هم داریم که بصورتی فعالیت فرهنگی هم محسوب می شود اما اینطور می شود گفت؛ در چهارچوب قانون، فعالیت های ورزشی و فرهنگی در آینده می تواند در این شرکت تحت پوشش باشد.  مهم این است که توسط مسوولین شهری این فعالیت ها حمایت شود و در این میان تنها نباشیم.