خلاصه


ساختمان متل – خوابگاه سه ستاره «آرانا» از پنج قسمت با ارتفاع‌های مختلف ۱،۲ و ۳ تشکیل شده است که شکل آن دارای یک شش ضلعی منظم با باغ داخلی برای هر قسمت از ساختمان است. مساحت کل ساختمان 21627.8

موقعیت


خلاصه


ساختمان متل – خوابگاه سه ستاره «آرانا» از پنج قسمت با ارتفاع‌های مختلف ۱،۲ و ۳ تشکیل شده است که شکل آن دارای یک شش ضلعی منظم با باغ داخلی برای هر قسمت از ساختمان است. مساحت کل ساختمان 21627.8

موقعیت


میزان پیشرفت کار

ارزیابی قبل از سرمایه گذاری:
- تحقیقات بازاریابی - انجام شده؛
- توسعه مفهوم هتل - انجام شده است؛
- محاسبه سودآوری برنامه ریزی شده شرکت - در حال توسعه.
طراحی متل – هاستل :
- تشکیل شرایط مرجع برای طراحی - انجام شد.
-پروژه متل-هاستل انجام شده است.
ساخت و ساز:
شروع نشده است
انتخاب تجهیزات:
شروع نشده است