درمان و گردشگری سلامت

درمان و گردشگری درمان با آینده ای روشن

درمان و گردشگری درمان با آینده ای روشن

1400/08/13

هدایت بیمار برای دریافت خدمات پزشکی مفید و ارائه خدمات آسان درمان و در دسترس با وجود دنیای دیجیتال دور از انتظار نیست باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.

ادامه خبر